Tìm hiểu A-Z luật đất đai 2021 – 2022 bổ sung những điều gì

Hôm nay, chúng tôi chia sẻ với bạn về những thông tin liên quan đến luật đất đai 2021 – 2022 để những người có đất đều phải nắm rõ. Áp dụng theo thông tư mới 09/2021/TT-BTNMT thì một số quy định về đất đai sẽ được thay đổi, người dân cần phải biết để đảm bảo về quyền lợi cũng như đất đai của mình. Cụ thể về các quy định của luật đất đai có sự thay đổi như sau:

Nội dung
 1. Thay đổi về nhóm chính sách trong luật đất đai 2021 – 2022:
 2. Luật đất đai còn tồn tại khá nhiều vấn đề khó
 3. Một số thay đổi lớn từ Nghị định 148/2020/NĐ-CP và luật đất đai:

Thay đổi về nhóm chính sách trong luật đất đai 2021 – 2022:

Chính phủ đã trình Quốc hội các đề án sửa đổi Luật Đất đai. Trong đó có 11 nhóm chính sách chính được đề xuất sửa đổi, bổ sung, bao gồm:

 • Làm rõ vai trò, trách nhiệm của Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý đất đai.
 • Phân loại đất theo mục đích sử dụng, không gian và chức năng sử dụng đất.
 • Hoàn thiện các quy định về thu hồi đất để khai thác có hiệu quả tài nguyên đất phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.
 • Luật đất đai năm 2013 chính thức có hiệu lực từ tháng 7 năm 2014 và được sửa đổi, bổ sung vào năm 2019, nhưng không được thông qua.
Tổng hợp các bộ luật đất đai 2021 - 2022
Tổng hợp các bộ luật đất đai 2021 – 2022

Luật đất đai còn tồn tại khá nhiều vấn đề khó

Sau gần 10 năm thi hành, luật đất đai năm 2013 đã có nhiều bất cập, hạn chế và ngày càng xa rời xu thế của xã hội. Một số tồn tại có thể kể đến như quy định pháp luật về đất đai còn chồng chéo. Chưa thống nhất và chưa thống nhất giữa Luật Đất đai năm 2013 và Hiến pháp năm 2013. Gây vướng mắc trong quy định về giao đất, cho thuê đất và chế độ tài chính về đất đai.

Thêm vào đó là vướng mắc về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Giải quyết tranh chấp đất đai, thậm chí vướng mắc về quy định quyền sử dụng đất. Của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều bất cập trong việc lấy ý kiến ​​người dân trong lĩnh vực đất đai.

sua luat dat dai trong nam 2022

Hơn nữa, nhiều quy định của Luật Đất đai 2013 chưa tương thích, đồng bộ với các luật khác. Tạo nhiều kẽ hở cho phép nhiều tổ chức, cá nhân thách thức, khiếu kiện để trục lợi. Đối với bộ luật đất đai 2013 có 6 điểm bất cập chính như sau:

 • Không tương thích với Hiến pháp và các luật khác.
 • Những vướng mắc, bất cập của các quy định về quy hoạch thị trấn và quy hoạch sử dụng đất.
 • Những vướng mắc, bất cập trong quy định về giao đất, cho thuê đất, quy chế tài chính về đất đai.
 • Những vướng mắc, bất cập của các quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải quyết tranh chấp đất đai.
 • Những hạn chế, bất cập trong quy định về quyền sử dụng đất của đồng bào dân tộc thiểu số.

Một số thay đổi lớn từ Nghị định 148/2020/NĐ-CP và luật đất đai:

Theo Nghị định 148/2020/NĐ-CP về sự thay đổi của luật đất đai. Gồm có một số nội dung chính ở dưới đây như sau:

1. Bổ sung tất cả các các hoạt động về dịch vụ nằm trong lĩnh vực đất đai:

Áp dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 148, các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai bao gồm:

 • Khảo sát và đánh giá đất đai; Cải thiện đất;
 • Xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
 • Đo đạc, lập phương án địa chính, đăng ký địa chính, lập cơ sở dữ liệu đất đai, đăng ký, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Tư vấn định giá đất;
 • Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
 • Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai, thông tin thị trường quyền sử dụng đất và các thông tin khác về đất đai;
 • Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai theo yêu cầu về thời gian, địa điểm của người yêu cầu dịch vụ;
 • Các dịch vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ.

+ Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai, thông tin thị trường quyền sử dụng đất và các thông tin khác về đất đai (không đề cập đến quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP);

+ Tiếp cận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai theo nhu cầu về thời gian. Địa điểm của người nộp hồ sơ ( không nêu quy định tại Điều 3, Điều 5 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP );

+ Các dịch vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ ( không đề cập quy định hiện hành tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP ).

+ Các dịch vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ ( không đề cập quy định hiện hành tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP ).

Tổng hợp các bộ luật đất đai 2021 - 2022

2. Hướng dẫn chi tiết về giao đất, cho thuê với những mảnh đất nhỏ hẹp

Các thửa đất nhỏ, hẹp do Nhà nước quản lý được giao, cho thuê theo quy định phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

·  Thuộc quỹ đất đã có quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đất chưa bán, chưa cho thuê, đất đang quản lý theo quy định tại điểm d khoản 1 và khoản 2 Điều 8 Luật Đất đai;

·  Có diện tích, hình dạng không đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích. Kích thước tối thiểu được phép tách thửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

·  Tuân thủ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết đô thị. Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

·  Không thuộc lĩnh vực đất đai để thực hiện các dự án, công trình đã được xác định trong quy hoạch. Kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và công bố công khai;

·  Đất được giao hoặc cho thuê không phải là đối tượng của bất kỳ tranh chấp, khiếu kiện, vi phạm hoặc tranh chấp, khiếu nại hoặc vi phạm, nhưng đã được giải quyết bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

·  Giao đất và cho thuê đất; thời hạn sử dụng đất khi được nhà nước giao đất, cho thuê đất; Giá đất để tính thuế sử dụng đất, thuê mặt bằng thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 148/2020.

3. Hướng dẫn về giao đất, cho thuê đất và miễn tiền sử dụng đất

Khoản 12 Điều 1 Nghị định 148 quy định các trường hợp được miễn thuế sử dụng đất, tiền thuê đất trong một số năm hoặc cho cả thời gian sử dụng đất đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu tiên. cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, trừ các trường hợp sau đây.

·  Chỉ miễn thuế sử dụng đất và tiền thuê mặt bằng trong thời gian xây dựng tài sản cố định của dự án.

·  Sử dụng đất vào mục đích thương mại, dịch vụ.

·  Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

3. Kinh phí bồi thường phải có trong phương án bồi thường

Khoản 3 Điều 8 Thông tư 09/2021 / TT-BTNMT nêu rõ: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp. Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi nhà nước thu hồi. Mà diện tích còn lại không thuộc diện tích đất ở. Tiếp tục sử dụng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Và người sử dụng có yêu cầu thu hồi phần diện tích này thì Nhà nước phải xem xét, quyết định thu hồi.

Kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đối với phần diện tích đất còn lại phải được đưa vào phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và được tính vào kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. tái định cư của dự án đầu tư.

4. Sửa đổi và bổ sung các quy định có ghi thông tin sổ đỏ được cấp:

Trong phần này, chúng tôi chia sẻ với bạn về một số quy định trong việc ghi thông tin sổ đỏ. Cũng như bổ sung các thông tin mới có trong số đỏ:

4.1 Chỉnh sửa thông tin trên sổ đỏ đã cấp

Sử dụng từ “tặng cho” thay cho từ “tặng cho đất” để phù hợp với quyền của người sử dụng đất và phù hợp với các văn bản khác. Quy định cách lưu thông tin đã thay đổi vào sổ đỏ đã cấp cho từng trường hợp thay vì một trường hợp như trước đây.

4.2 Thông tin bổ sung trên sổ đỏ

Khoản 5 Điều 1 Thông tư 09/2021 / TT-BTNMT bổ sung trường hợp ghi nội dung xác nhận thay đổi trường hợp cấp sổ đỏ.

Theo đó, trường hợp sổ đỏ được cấp chung cho nhiều thửa đất và một thửa đất. Được tách thửa để cấp sổ đỏ riêng thì trên sổ đỏ ghi “Thửa đất… ( số thửa, số của tờ bản đồ ) diện tích… m2 ”. Được tách ra để cấp sổ đỏ riêng; theo số hồ sơ… ( ghi mã hồ sơ để làm thủ tục đăng ký ).

Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với bạn về một số quy định trong luật đất đai 2021 – 2022 có nhiều sự thay đổi mới mà bạn cần phải biết. Qua những thông tin này, bạn đã có thêm nhiều kinh nghiệm mới khi mua nhà đất cho mình rồi nhé. Nếu còn thắc mắc điều gì, mời bạn theo dõi tiếp các thông tin được chúng tôi chia sẻ tại: https://pkd-novaland.com.vn.

Xem thêm thông tin gợi ý khác:

DMCA.com Protection Status